ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper, ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.
2. Onze offertes zijn niet bindend.
3. Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding, ondertekend door een gevolmachtigde. Onze vertegenwoordigers of handelsafgevaardigden zijn niet gemachtigd de firma geldig te binden en kunnen, tenzij in geval van speciale toelating, ook geen betalingen of voorschotten ontvangen.

4. Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Zij worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wijzen we elke schade of schadevergoeding, die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen, lock-out, onlusten, epidemiën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak, die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze fabrieken of leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een kontrakt geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

5. De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of fabrieken. Elk goed dat defect is of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden.
Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder andere vergoeding van welke aard dan ook. Wij aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaren die reeds een bewerking ondergaan hebben.

Alle klachten over leveringen dienen per aangetekend schrijven binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen te worden ingediend, zoniet zijn ze niet ontvankelijk.
6. Zelfs indien franko verkocht of geleverd, gebeurt de verzending van de goederen op risico van de bestemmeling. In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld. Alvorens de voerder te ontlasten, dient de bestemmeling elk gebrek te laten vaststellen.

7. De klant aanvaardt de levering van de goederen op camion, voor de werf of voor de woonplaats.
8. Wij behouden ons het recht voor de goederen te faktureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.
9. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze fakturen kontant betaalbaar op de zetel van onze Maatschappij.
10. Zo de faktuur niet betaald is op de vervaldag, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak van betaling ook voorafgaandelijk werd toegestaan. Bij niet betaalde schuldvorderingen kunnen wij een kontante betaling eisen voor de verzending van elke levering, welke condities ook voorafgaand werden bedongen.
11. In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering hebben we het recht het saldo van de bestelling te annuleren.
12. Bij elke vertraging van betaling wordt automatisch en zonder maning de wettelijke verwijlintrest aangerekend en dit vanaf de vervaldag.
13. Onafhankelijk van de besproken verdagingsinstresten komen de betrokken partijen uitdrukkelijk overeen dat in geval van niet-betaling van de faktuur op de vervaldatum of eventueel op de overeengekomen datum, het bedrag van de faktuur of het nog verschuldigd saldo zonder meer met 20% wordt verhoogd met een minimum van EUR 50,- en dit als schadevergoeding.
14. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico!s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.
15. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Deze toekenning geschiedt ten voordele van de N.V. TESTAS die steeds in haar voordeel afstand kan doen van deze clausule. Betwistingen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen, zullen beslecht worden door de vrederechter van het kanton waar de N.V. TESTAS haar zetel heeft.
De N.V. TESTAS ziet niet af van deze clausule indien op de koper een wissel wordt getrokken.
16. Iedere fiscale, douane- of transportregeling , die tijdens de uitvoering van een bestelling of een transactie de kostprijs verhoogt, zal bij de overeengekomen prijs dienen gevoegd te worden.
17. Tenzij schriftelijk door ons toegestaan, kan de klant geen bestelling annuleren.
18. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in het geval fabrikaten uitgevoerd volgens de gegevens van de klanten, beschermd zouden zijn door eender welk brevet of model.